Harmonogram rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI DZIECI W WIEKU 3 - 6 LAT

DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W TYCHACH

Zarządzenia Dyrektora Przedszkola nr 5 w Tychach, dotyczące zasad rekrutacji dzieci do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 :

 

w sprawie: określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów i terminów postepowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 5 w Tychach na rok szkolny 2014/2015

 

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJIRekrutacja do Przedszkola Nr 5 w Tychach na rok szkolny 2014/2015 odbywa się w dniach od 03.03.2014 r. do 14.03.2014 r.i jest wspomagana systemem elektroniczny administrowanym przez Miejski Zarząd Oświaty w Tychach.

O przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w SP na rok szkolny 2014/2015 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat (z rocznika 2008 urodzone w okresie VII – XII), zamieszkałe na terenie miasta Tychy.

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy wypełnić elektroniczny formularz na stronie https://przedszkola-tychy.nabory.pl lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można wydrukować z wyżej wymienionej strony internetowej, ze strony www.mzo.tychy.pl lub pobrać w dowolnej placówce. Można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 3 do 14 marca br.

1.Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2014/2015:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie wniosku o przyjęcie
wraz z załącznikami

3 – 14 marca 2014r.

16 – 18 czerwca 2014r.

2

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

11 kwietnia 2014r.
do godz. 15.00.

25 czerwca 2014r.

do godz. 15.00.

3

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli uczęszczania do Przedszkola nr 5

17 – 30 kwietnia 2014r. do godz. 15.00.

26 – 27 czerwca 2014r.

4

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

5 maja 2014r.
do godz. 15.00.

30 czerwca 2014r. do godz. 15.00.

 

2.Określa się następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 oraz odpowiadające im liczby punktów:

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1.kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego1

48 pkt.

decyduje data urodzenia kandydata lub dodatkowo decyzja o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego

2.kandydat, którego oboje rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym

24 pkt.

oświadczenie

3.kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu1, edukację szkolną w tej samej szkole, zespole szkolno-przedszkolnym

12 pkt.

oświadczenie

4.kandydat, dla którego wybrane przedszkole jest najbliższym2 od miejsca zamieszkania6 pkt.

oświadczenie

5.kandydat, którego odległość miejsca zamieszkania od przedszkola nie przekracza 3 km2 (kryteria 4 i 5 wykluczają się)

3 pkt.

oświadczenie

6.kandydat, który w roku rekrutacji kończy 4 lata .

2 pkt.

decyduje data urodzenia kandydata

 1. Odległość, o której mowa w kryteriach wymienionych w ust. 1 dotyczy odległości pokonywanej pieszo i wyliczonej z wykorzystaniem Systemu Informacji o Terenie miasta Tychy (SIT)


USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI NA I ETAPIE

wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r., Dz. U z 2014 r. poz. 7)

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

wielodzietność rodziny kandydata

100 pkt.

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

niepełnosprawność kandydata

100 pkt.

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100 pkt.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100 pkt.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100 pkt.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100 pkt.

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata oraz w każdym z powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem

100 pkt.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

100 pkt.

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.) – składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

KRYTERIA  DO DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ustalone przez dyrektora  w uzgodnieniu z organem prowadzącym (Prezydentem Miasta Tychy)

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego1

48 pkt.

decyduje data urodzenia kandydata lub dodatkowo decyzja o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego

kandydat, którego oboje rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym

24 pkt.

oświadczenie

kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu1, edukację szkolną w tej samej szkole, zespole szkolno-przedszkolnym

12 pkt.

oświadczenie

kandydat, dla którego wybrane przedszkole jest najbliższym2 od miejsca zamieszkania

6 pkt.

oświadczenie

kandydat, którego odległość miejsca zamieszkania od przedszkola nie przekracza 3 km2 (kryteria 4 i 5 wykluczają się)

3 pkt.

oświadczenie

kandydat, który w roku rekrutacji kończy 4 lata .

2 pkt.

decyduje data urodzenia kandydata

1 dotyczy kandydatów, którzy w roku rekrutacji kończą 5 lat i 6-latków urodzonych w okresie VII - XII 2008 r. oraz odroczonych od obowiązku szkolnego

2 dotyczy odległości pokonywanej pieszo i wyliczonej z wykorzystaniem Systemu Informacji o Terenie miasta Tychy (SIT) dostępnego na stronie www.umtychy.pl 

PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać  klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączanych do niniejszego wniosku, potwierdzających spełnianie  zaznaczonych kryteriów.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może również zwrócić się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o weryfikację spełniania kryteriów ustawowych nr 1 i  6 poprzez udostępnienie informacji z bazy danych MOPS lub w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez MOPS przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.

Załączniki - oświadczenia, wniosek

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information